Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 2 năm 2021 cho CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
22/04/2021

Ngày 22/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 2 năm 2021 cho CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, cụ thể :

TT

Số Giấy phép

Tên chứng quyền

Mã CKCS

Số lượng chào bán

Tỷ lệ chuyển đổi

Thời hạn (tháng)

1

48/GCN-UBCK

Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T06

NVL

3.000.000

16:1

5

2

49/GCN-UBCK

Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.01

PDR

5.000.000

5:1

4

3

50/GCN-UBCK

Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.02

PDR

5.000.000

5:1

5

4

51/GCN-UBCK

Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.10

VIC

3.000.000

20:1

5

5

52/GCN-UBCK

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T. 09

VNM

5.000.000

20:1

5

UBCKN

Các tin khác