Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
22/04/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Công ty). Theo đó, kết quả phân phối như sau:

Tên chứng quyền

Mã chứng khoán cơ sở

Kỳ hạn

(tháng)

Tổng số chứng quyền đã được phân phối

(đơn vị: chứng quyền)

Chứng quyền CHPG01MBS21CE

HPG

4,5

3.000.000

Chứng quyền CKDH01MBS21CE

KDH

04

811.600

Chứng quyền CMSN01MBS21CE

MSN

04

305.400

Chứng quyền CMWG01MBS21CE

MWG

4,5

352.100

Chứng quyền CSTB01MBS21CE

STB

4,5

2.500.000

Chứng quyền CTCB01MBS21CE

TCB

4,5

2.000.000

Chứng quyền CTCH01MBS21CE

TCH

04

434.900

Chứng quyền CVHM01MBS21CE

VHM

04

2.000.000

Chứng quyền CVNM01MBS21CE

VNM

05

1.220.900

Chứng quyền CVPB01MBS21CE

VPB

4,5

1.612.600

Chứng quyền CVRE01MBS21CE

VRE

04

1.208.400

UBCKNN

Các tin khác