Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền của Công ty Cổ phần chứng khoán MB
29/06/2022

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền của Công ty cổ phần chứng khoán MB (Công ty).Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối như sau:

STT

Tên chứng quyền

Số chứng quyền

đã được phân phối

1

Chứng quyền CFPT01MBS22CE

13.100

2

Chứng quyền CHDB01MBS22CE

4.000

3

Chứng quyền CKDH01MBS22CE

0

4

Chứng quyền CMSN01MBS22CE

3.600

5

Chứng quyền CVRE01MBS22CE

0

UBCKNN

Các tin khác