Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ ETF IPAAM VN100 do công ty TNHH quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A
15/09/2021

Ngày 14/9/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 37/GCN-UBCK cho Quỹ ETF IPAAM VN100 do công ty TNHH quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ quỹ: 52.000.000.000 VNĐ (năm mươi hai tỷ đồng)

- Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)

- Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.200.000 (năm triệu hai trăm nghìn) chứng chỉ quỹ

- Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ hoán đổi danh mục (Quỹ ETF).

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác