Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 2 năm 2021 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
06/05/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty). Theo đó, kết quả phân phối như sau:

TT

Tên chứng quyền

Mã CKCS

Kỳ hạn (tháng)

Tổng số chứng quyền đã được phân phối

1

Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.06

NVL

5

300.000

2

Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.01

PDR

4

100.000

3

Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.02

PDR

5

190.000

4

Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.10

VIC

5

220.000

5

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.09

VNM

5

220.000

UBCKNN

Các tin khác