Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành Quyết định về việc đưa Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt
14/05/2021

Ngày 14/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBCK ngày 14/5/2021 đưa Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác