Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber (Quỹ ASBF)
23/04/2021

Ngày 23/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 53/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber, cụ thể như sau:

- Tên quỹ: Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber

- Tên tiếng Anh: Amber Safe Bond Fund

- Tên viết tắt: ASBF

- Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

- Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber được đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng theo các nội dung sau:

+ Vốn huy động tối thiểu: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

+ Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác