Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Chứng khoán SSI
23/06/2021

Ngày 22/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/GPĐC-UBCK cho CTCP Chứng khoán SSI với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 6.573.051.040.000 đồng

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác