Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM
29/06/2022

Ngày 24/6/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Giấy phép Điều chỉnh số 52/GPĐC-UBCK về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 58/GP-UBCK ngày 03 tháng 7 năm 2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần quản lý quỹ BVIM với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc

Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác