Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (TCH.KIS.M.CA.T.05) cho CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
09/04/2021

  Ngày 09/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 44/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam gồm các nội dung như sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.05

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: TCH

2. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Số lượng chào bán: 5.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 4 tháng

10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP   Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

UBCKNN

Các tin khác