Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán KS
16/07/2021

Ngày 15/07/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 cho Công ty cổ phần chứng khoán KS với nội dung như sau:

1. Vốn điều lệ: 1.000.373.030.000 đồng (Một nghìn tỷ, ba trăm bảy mươi ba triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng).

2. Người đại diện theo pháp luật

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

-Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.  

3. Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh:

- Tự doanh chứng khoán;

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

UBCKNN

Các tin khác