Skip to content
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối của 06 chứng quyền của CTCP Chứng khoán SSI
30/08/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối của 06 chứng quyền của CTCP Chứng khoán SSI (Công ty). Theo báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty, tổng số chưng quyền đã được phân phối như sau:

STT

Tên chứng quyền

Số chứng quyền đã được phân phối

1

Chứng quyền TCB/5M/SSI/C/EU/Cash-11

3.973.900

2

Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-11

4.175.400

3

Chứng quyền MBB/5M/SSI/C/EU/Cash-11

3.079.200

4

Chứng quyền NVL/5M/SSI/C/EU/Cash-11

336.300

5

Chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-11

1.946.100

6

Chứng quyền KDH/5M/SSI/C/EU/Cash-11

931.200

UBCKNN

Các tin khác