Skip to content
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
24/08/2021

Ngày 24/8/2021 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 71/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 63/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 731.533.060.000 (Bảy trăm ba mươi mốt tỷ năm trăm ba mươi ba triệu không trăm sáu mươi nghìn) đồng.

UBCKNN

Các tin khác