Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối của 10 chứng quyền của Công ty Cổ phần chứng khoán SSI
19/08/2021

  

  

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối của 10 chứng quyền của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối như sau:

Stt

Tên chứng quyền

Số chứng quyền

đã được phân phối

1

Chứng quyền FPT/5M/SSI/C/EU/Cash-10

9.369.000

2

Chứng quyền VRE/5M/SSI/C/EU/Cash-10

858.900

3

Chứng quyền HPG/5M/SSI/C/EU/Cash-10

12.254.900

4

Chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-10

184.000

5

Chứng quyền VJC/5M/SSI/C/EU/Cash-10

151.000

6

Chứng quyền VIC/5M/SSI/C/EU/Cash-10

510.200

7

Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-10

3.507.600

8

Chứng quyền PNJ/5M/SSI/C/EU/Cash-10

271.900

9

Chứng quyền MWG/5M/SSI/C/EU/Cash-10

313.300

10

Chứng quyền MSN/5M/SSI/C/EU/Cash-10

515.600

UBCKNN

Các tin khác