Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
19/08/2021

  

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty). Theo đó, kết quả phân phối như sau:

TT

Tên chứng quyền

Mã CKCS

Kỳ hạn (tháng)

Tổng số chứng quyền đã được phân phối

1

Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.05

KDH

4

1.460.000

2

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.12

STB

4

1.270.000

3

Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.07

HDB

4

1.220.000

4

Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.11

MSN

4

1.860.000

5

Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.06

VJC

4

980.000

6

Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.11

VRE

4

1.000.000

7

Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.02

VPB

4

1.210.000

UBCKNN

Các tin khác