Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu 01: “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2020”
03/07/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu 01: “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2020”, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu 01: “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2020”.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa x Phi tư vấn q Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm, triển khai cài đặt, lắp đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ đối với 02 sản phẩm an toàn bảo mật gồm: 01 Hệ thống quản lý thay đổi chính sách tường lửa; Bổ sung 01 Hệ thống thiết bị phân tích và phát hiện các mối đe dọa bảo mật.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu phí được để lại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 11 giờ 00, ngày 06 tháng 7 năm 2020 đến trước 10 giờ 00, ngày 17 tháng 7 năm 2020. (Theo thông báo mời thầu số 20200702146-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn./.).

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 17 tháng 7 năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 17 tháng 7 năm 2020.

12. Địa điểm mở thầu: Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

UBCKNN

Các tin khác