Skip to content
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 2020 đến 2022”
16/04/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 2020 đến 2022

1. Tên dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 2020 đến 2022.

2. Tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 2020 đến 2022.

3. Số thông báo mời thầu: Số 20200362297-00 ngày 25/3/2020.

4. Giá gói thầu: 600.000.000 VNĐ (Sáu trăm triệu đồng chẵn)

5. Giá trúng thầu: 597.960.000 VNĐ  (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.)

6. 8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Viễn thông tin học.

8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

9. Quyết định phê duyệt: Số 188/QĐ-CNTT ngày 13/3/2020 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh, qua mạng “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 2020 đến 2022”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 2020 đến 2022 nhằm duy trì sự ổn định của hệ thống máy tính cá nhân, xử lý kịp thời các sự cố máy tính phục vụ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ yêu cầu phải sử dụng máy tính của các đơn vị tại UBCKNN.

UBCKNN

Các tin khác