Skip to content
ssc.gov.vn
Dự án, hạng mục đầu tư đấu thầu, mua sắm công
Đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”
06/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021” , cụ thể:

1. Tên gói thầu: “Hoàn thiện và tăng cường tính năng bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa x Phi tư vấn q Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm, triển khai cài đặt, lắp đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ đối với 03 sản phẩm an toàn bảo mật gồm: Bổ sung 01 Thiết bị giám sát và bảo mật CSDL (thiết bị HA); Thiết bị quản trị giám sát và bảo mật CSDL; Hệ thống giám sát và bảo mật File dữ liệu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu phí được để lại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 10 giờ 48, ngày 06 tháng 4 năm 2021 đến trước 10 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2021. (Theo thông báo mời thầu số 20210403817-01 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn./.).

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

12. Địa điểm mở thầu: Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

UBCKNN

Các tin khác