Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Danh sách công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch tính đến ngày 30/06/2021 (không bao gồm công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ)
21/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố Danh sách công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN nhưng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch tính đến ngày 30/06/2021 (không bao gồm công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ) (danh sách chi tiết đính kèm).

UBCKNN

Các tin khác