Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đình chỉ tư cách kiểm toán viên đươc chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
13/11/2020

Ngày 12/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Kiểm toán viên Hồ Xuân Hè (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1603-2018-124-1) và kiểm toán viên Vũ Thị Thiết (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3980-2017-124-1) của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kể từ ngày 12/11/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

UBCKNN

Các tin khác