Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo giảm kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán TTP
10/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 04/11/2020 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán TTP thông báo giảm kiểm toán viên Lê Hoàng Long (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1981-2018-133-1, cấp ngày 10/10/2017) khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 24/12/2019.

UBCKNN

Các tin khác