Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo giảm kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
10/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 271/CV-AAC ngày 04/11/2020 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thông báo giảm kiểm toán viên Phạm Thị Tươi (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3669-2016-010-1, cấp ngày 16/08/2016) khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 01/11/2020.

UBCKNN

Các tin khác