Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
18/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 11/5/2021 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của Công ty, cụ thể:

STT

Họ và tên KTV

GCN đăng ký hành nghề kiểm toán

Giảm từ ngày

1

Nguyễn Trung Dũng

4657-2018-004-1

10/5/2021

2

Nguyễn Thu Hằng

3342-2018-004-1

11/5/2021

UBCKNN

Các tin khác