Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Thép Hương Thịnh
04/06/2021

    Căn cứ Công văn số 61/CV-ĐKKD ngày 21/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang về việc cung cấp thông tin về CTCP Thép Hương Thịnh, theo đó, CTCP Thép Hương Thịnh đã bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo QDTH/10013342 ngày 28/9/2020;

    Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Thép Hương Thịnh kể từ ngày 15/10/2020 (ngày có hiệu lực của Quyết định số QDTH/10013342 ngày 28/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Thép Hương Thịnh.

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02403 866676.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Chu Văn Lương.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400294968 do Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 11/12/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 21/11/2011.

UBCKNN

Các tin khác