Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
14/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM được bổ sung 01 kiểm toán viên (KTV) là KTV Phạm Thanh Nga (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1930-2021-137-1) vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kể từ ngày 13/05/2021.

UBCKNN

Các tin khác