Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
Giới thiệu Thông tư 97/2020/TT-BTC
05/03/2021

Ngày 16/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 97/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (thay thế Thông tư số 91/2013/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Cùng với Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, việc ban hành Thông tư số 97/2020/TT-BTC tạo thành một hệ thống văn bản pháp lý đồng bộ nhằm hướng dẫn về hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

1. Kết cấu của Thông tư: Thông tư 97/2020/TT-BTC bao gồm 4 Chương và 23 Điều, cụ thể:

Chương I: Quy định chung

Gồm 9 Điều (từ Điều 1 đến Điều 9) quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; trụ sở, ngôn ngữ giao dịch và tên của văn phòng đại diện, chi nhánh; trách nhiệm của Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi nhánh; nghĩa vụ về thuế, chế độ kế toán và cơ chế tài chính của chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; thanh tra, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Chương II: Hoạt động của văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Gồm 3 Điều (từ Điều 10 đến Điều 12) quy định về phạm vi hoạt động, quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện và nhân viên văn phòng đại diện; ngày chính thức hoạt động; và nghĩa vụ báo cáo, lưu trữ hồ sơ của văn phòng đại diện.

Chương III: Hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Gồm 9 Điều (từ Điều 13 đến Điều 21), quy định về hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (bao gồm quy định về tổ chức, phạm vi hoạt động và nội dung hoạt động, quyền, nghĩa vụ của chi nhánh, chế độ báo cáo cáo, lưu trữ hồ sơ và công bố thông tin của chi nhánh).

Chương IV: Điều khoản thi hành

Gồm 2 Điều (Điều 22 và Điều 23) quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

2. Những quy định điều chỉnh, bổ sung chủ yếu so với Thông tư 91/2013/TT-BTC trước đây:

Thông tư 97/2020/TT-BTC có một số điều chỉnh, bổ sung chủ yếu so với Thông tư 91/2013/TT-BTC như sau:

2.1 Các quy định liên quan đến thủ tục hành chính được chuyển lên hướng dẫn tại Nghị định theo nội dung giao tại Luật Chứng khoán và Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:

- Điều kiện, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Điều 3, 4, 5, 6 Thông tư 91/2013/TT-BTC), Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh (Điều 13, 14, 15 Thông tư 91/2013/TT-BTC).

- Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện (do thay đổi trưởng đại diện, tên văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở chính của công ty mẹ, nơi đăng ký kinh doanh của công ty mẹ, địa vị pháp lý hoặc các thay đổi liên quan đến việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất của công ty mẹ) (Điều 7 Thông tư 91/2013/TT-BTC), điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh (do thay đổi giám đốc chi nhánh, tên chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở chính của chi nhánh, tên hoặc địa điểm đặt trụ sở chính của công ty mẹ, nơi đăng ký kinh doanh của công ty mẹ, địa vị pháp lý hoặc các thay đổi liên quan tới việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất của công ty mẹ) (Điều 16 Thông tư 91/2013/TT-BTC).

- Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD (Điều 10, 11 Thông tư 91/2013/TT-BTC), thủ tục tạm ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam, giải thể chi nhánh tại Việt Nam (Điều 17, 18 Thông tư 91/2013/TT-BTC).

- Trình tự thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của chi nhánh tại Việt Nam (Điều 19 Thông tư 91/2013/TT-BTC).

2.2. Các quy định mới bổ sung:

- Khoản 1 Điều 76 Luật Chứng khoán 2019 cho phép công ty chứng khoán nước ngoài được thành lập chi nhánh tại Việt Nam, do đó, Thông tư 97/2020/TT-BTC bổ sung các quy định mới về hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán tại Việt Nam, bao gồm các quy định về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành; phạm vi và nội dung hoạt động; quyền và nghĩa vụ của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam chỉ được thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định tại khoản 7 Điều 86 Luật Chứng khoán 2019. Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành do công ty mẹ quyết định, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành và kiểm soát nội bộ của công ty chứng khoán trong nước. Ngoài ra, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam chỉ được sử dụng nguồn vốn được cấp cho hoạt động kinh doanh được cấp phép, không được phép vay từ các tổ chức, cá nhân khác ngoại trừ công ty mẹ. Các quy định nêu trên để đảm bảo việc hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, giảm thiểu rủi ro, không làm ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân trong nước.

  - Bổ sung quy định về trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh, quy định về ngôn ngữ giao dịch, tên VPĐD, chi nhánh, nhất quán với các quy định tại Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

  - Bổ sung quy định về việc ủy quyền khi xuất cảnh khỏi Việt Nam của Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam để phù hợp với thực tiễn và đồng nhất với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác.

  - Bổ sung quy định về việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, một mặt củng cố thêm quy định pháp lý cho UBCKNN trong việc kiểm tra tính tuân thủ của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, tăng cường chức năng quản lý, giám sát của UBCKNN, mặt khác đảm bảo hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

  - Bổ sung quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện, Trưởng văn phòng đại diện và nhân viên tại văn phòng đại diện.

- Theo quy định tại Khoản 7 Điều 86 của Luật Chứng khoán 2019, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam chỉ được cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho vốn huy động tại nước ngoài. Do đó, dự thảo Thông tư bãi bỏ quy định tại khoản 6 Điều 20 Thông tư 91/2013/TT-BTC về việc chi nhánh công ty quản lý quỹ tại Việt Nam được phép cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài.

Các tin khác