Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
Bài giới thiệu Thông tư số 99/2020/TT-BTC
08/03/2021

Thông tư số 99/2020/TT-BTC được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Cùng với Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, việc ban hành Thông tư số 99/2020/TT-BTC tạo thành một hệ thống văn bản pháp lý đồng bộ nhằm hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ.

Thông tư số 99/2020/TT-BTC bao gồm 6 Chương và 32 Điều, hướng dẫn các quy định mới về công ty quản lý quỹ tại Luật Chứng khoán 2019, khắc phục một số quy định còn gây vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời kế thừa các quy định của Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ trường Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ. Các sửa đổi, bổ sung chính của Thông tư số 99/2020/TT-BTC là nhằm tạo điều kiện để hoàn thiện hoạt động của các công ty quản lý quỹ, trong đó tập trung vào các vấn đề sau:

Thứ nhất, nâng cao năng lực hoạt động của các công ty quản lý quỹ

- Bổ sung quy định về nhân sự của công ty quản lý quỹ, theo đó, ngoài Ban điều hành, công ty phải có 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, công ty quản lý quỹ phải có tối thiểu một nhân viên kiểm soát tuân thủ có trình độ, kinh nghiệm làm việc về luật. Các quy định này đồng bộ với điều kiện về nhân sự của công ty quản lý quỹ tại Luật Chứng khoán 2019.

- Bổ sung quy định về các vị trí nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Quy định này đảm bảo công ty quản lý quỹ tiếp tục nâng cao chất lượng nhân sự trong hoạt động phân tích đầu tư, quản lý tài sản.

- Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ. Theo đó, công ty quản lý quỹ đầu tư vào các tài sản có tính an toàn, thanh khoản cao như chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu kho bạc, trái phiếu niêm yết, cổ phiếu niêm yết nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho công ty quản lý quỹ, định hướng công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh chính là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán,

Thứ hai, nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động quản lý tài sản

(i) Sửa đổi, bổ sung quy định về lưu ký tài sản ủy thác, cụ thể:

+ Khi ủy thác cho một công ty quản lý quỹ, khách hàng ủy thác quản lý danh mục được lựa chọn một hoặc nhiều ngân hàng lưu ký để lưu ký tài sản ủy thác. Quy định này tạo thuận tiện cho khách hàng ủy thác với chiến lược đầu tư khác nhau có thể lựa chọn các ngân hàng lưu ký với chất lượng cung cấp dịch vụ, mức giá dịch vụ khác nhau để lưu ký tài sản.

+ Khi lưu ký tài sản ủy thác đối với tài sản là tiền gửi, Thông tư số 99/2020/TT-BTC sửa đổi theo hướng không yêu cầu công ty quản lý quỹ lưu ký bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng tiền gửi, thay vào đó, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm cung cấp thông tin về các hợp đồng này để ngân hàng lưu ký định kỳ đối soát với tổ chức tín dụng nhận tiền gửi. Với quy định này, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký sẽ giảm được chi phí lưu trữ, chi phí chứng thực hợp đồng tiền gửi.

(ii) Bổ sung quy định miễn trừ việc tuân thủ các giới hạn tỷ lệ giao dịch trong 01 năm thông qua một công ty chứng khoán hoặc công ty chứng khoán là người có liên quan của công ty quản lý quỹ đối với quỹ đại chúng có thời gian hoạt động chưa đủ 06 tháng và quỹ mở trái phiếu có tổng giá trị giao dịch trong năm thấp hơn 300 tỷ đồng. Việc bổ sung quy định này phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động giao dịch của các quỹ đại chúng, quỹ mở trái phiếu.

(iii) Hạn chế việc công ty quản lý quỹ sử dụng tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán, khách hàng ủy thác danh mục để đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán do cùng một công ty quản lý quỹ quản lý để đảm bảo an toàn, tránh tích tụ rủi ro và xung đột lợi ích. Đối với hoạt động đầu tư theo chỉ định của khách hàng và các nguồn vốn ủy thác được khuyến khích phát triển như nguồn vốn của nhà đầu tư nước ngoài, của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện thì công ty quản lý quỹ được miễn trừ hạn chế nêu trên.

(iv) Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc công ty quản lý quỹ sử dụng vốn ủy thác khi đầu tư vào chứng khoán phái sinh để đảm bảo đồng bộ với quy định tại Nghị định số 158/2020/NĐ-CP hướng dẫn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, cụ thể:

- Công ty quản lý quỹ chỉ được sử dụng tài sản ủy thác quản lý danh mục để đầu tư vào chứng khoán phái sinh niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà khách hàng ủy thác đang nắm giữ.

- Khi đầu tư vào chứng khoán phái sinh, quy trình quản lý quỹ, quy trình quản lý danh mục của công ty quản lý quỹ phải có nguyên tắc, phương pháp sử dụng chứng khoán phái sinh để phòng ngừa rủi ro.

- Người điều hành quỹ phải có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Thứ ba, tạo thuận lợi cho công ty quản lý quỹ từng bước ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghiệp vụ

- Bổ sung quy định cho phép công ty quản lý quỹ triển khai nhận biết khách hàng bằng cách không gặp mặt trực tiếp eKYC. Khi thực hiện eKYC, công ty quản lý quỹ phải đảm bảo có hình thức, biện pháp, công nghệ để thu thập đầy đủ thông tin khách hàng và xác minh chính xác khách hàng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và pháp luật về chứng khoán. Việc cho phép công ty quản lý quỹ thực hiện eKYC sẽ giúp các nhà đầu tư tiếp cận các dịch vụ của công ty nhanh chóng, thuận tiện, linh hoạt, từ đó giúp công ty quản lý quỹ tăng số lượng nhà đầu tư và tổng giá trị tài sản quản lý.

- Bổ sung quy định cho phép công ty quản lý quỹ và khách hàng ủy thác được thỏa thuận lập các hợp đồng ủy thác, các chỉ thị đầu tư, chỉ thị thực hiện giao dịch dưới hình thức văn bản điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Thứ tư, hoàn thiện chế độ báo cáo của công ty quản lý quỹ

- Thống nhất các báo cáo định kỳ của công ty quản lý quỹ tại Thông tư để các công ty dễ dàng triển khai thực hiện.

- Bổ sung quy định để làm rõ Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư phải có xác nhận của ngân hàng lưu ký nơi công ty quản lý quỹ mở tài khoản lưu ký, xác nhận của thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản, xác nhận của tổ chức lưu ký ở nước ngoài.

- Bổ sung quy định báo cáo về giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp giữa các cổ đông, thành viên góp vốn của công ty quản lý quỹ nhằm giám sát về sự thay đổi cơ cấu cổ đông.

Việc ban hành Thông tư số 99/2020/TT-BTC góp phần hoàn chỉnh hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán 2019 liên quan đến lĩnh vực quản lý quỹ và đảm bảo các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả trong thời gian tới./.

  

Các tin khác