Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Đăng ngày:  04/06/2021

Ngày 1/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty). Công ty đã thực hiện chào bán theo phương án chào bán nêu tại hồ sơ đăng ký với UBCKNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBCKNN