Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán FAC
Đăng ngày:  10/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 03/06/2021 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Kiểm toán FAC. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán FAC thông báo giảm Kiểm toán viên Lê Duy (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2138-2018-009-1 cấp ngày 10/10/2017) ra khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC kể từ ngày 01/06/2021.

UBCKNN