Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Đăng ngày:  29/03/2021

Ngày 22/03/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (Mã chứng khoán: MQN tại Upcom). Theo báo cáo kết quả chào bán số 25/BC-CTMTĐT ngày 19/03/2021, số lượng cổ phiếu Công ty chào bán riêng lẻ thành công là 1.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN