Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Giới thiệu về Thông tư 117/2020/TT-BTC
Đăng ngày:  21/01/2021

Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2020/TT-BTCNĐ-CP quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thông tư bao gồm 03 Chương, 05 Điều, được xây dựng nhằm thực hiện quy định tại Điều 132 Luật Chứng khoán 2019 và Điều 55 Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, tạo thuận lợi cho việc áp dụng quy định xử phạt tại Nghị định 156/2020/NĐ-CP đối với các hành vi vi phạm có quy định hình thức xử phạt tính theo khoản thu trái pháp luật, quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp.

Nội dung chính của Thông tư là quy định nguyên tắc, phương pháp tính khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán; quy định nguyên tắc, phương pháp tính khoản số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi: hành vi bán ra số cổ phiếu đã mua lại; hành vi lợi dụng việc biết thông tin về chào mua công khai để mua bán chứng khoán cho chính mình hoặc cung cấp thông tin, xúi giục, lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán trước thời điểm chào mua công khai chính thức; hành vi tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái với quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Chứng khoán; hành vi cho thuê, chuyển nhượng giấy phép, hành vi cho thuê chứng chỉ hành nghề chứng khoán; hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán; hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; hành vi vi phạm về chuyển nhượng chứng khoán chào bán riêng lẻ; hành vi thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh hoặc để hỗ trợ người khác trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hoặc nghĩa vụ phải tuân thủ trong thực hiện chào mua công khai hoặc quy định phải tuân thủ về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; hành vi sử dụng tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán, của công ty đầu tư chứng khoán, của nhà đầu tư uỷ thác không đúng quy định pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021, thay thế Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và Thông tư số 36/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.