Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Trường Sơn, ông Phan Ngọc Hồng, ông Nguyễn Quang Huy và NS ADVISORY INC PTE.LTD
Đăng ngày:  20/05/2021

* Ngày 17/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 347/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Trường Sơn (địa chỉ: 158/55 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Võ Trường Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HNG) đã bán 505.000 cổ phiếu HNG vào ngày 04/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

* Ngày 18/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 351/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Ngọc Hồng (địa chỉ: 102 đường 2/4, phường Vạn Thanh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3, điểm a Khoản 5 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (Ông Phan Ngọc Hồng (ông Hồng) đã mua 34.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Mã chứng khoán: VIG) vào ngày 11/10/2019, dẫn đến khối lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 1.705.600 cổ phiếu (4,99%) lên 1.753.600 cổ phiếu VIG (5,1%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN) khi trở thành cổ đông lớn).

- Phạt tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3, Khoản 2 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 31/10/2019, ông Hồng mua 20.000 cổ phiếu VIG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của VIG (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%), ngày 13/11/2019, ông Hồng bán 90.000 cổ phiếu VIG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của VIG (giảm từ ngưỡng 6% xuống ngưỡng 5%), ngày 18/11/2019, ngày 06/12/2019 và 26/12/2019, ông Hồng đã thực hiện mua lần lượt 34.800 cổ phiếu, 70.300 cổ phiếu, 10.000 cổ phiếu của VIG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của VIG (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%, 7% và 8%); tuy nhiên ông Hồng không báo cáo UBCKNN, SGDCK HN khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu).

* Ngày 17/5/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 98/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 100/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán lần lượt đối với NS ADVISORY INC PTE.LTD và ông Nguyễn Quang Huy, cụ thể như sau:

- NS ADVISORY INC PTE.LTD (địa chỉ: 16 Collyer Quay #20-15, Income at Raffles Singapore (049318)):

+ Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (NS ADVISORY INC PTE.LTD (Công ty) là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Licogi 16 (mã chứng khoán: LCG) đã bán 121.730 cổ phiếu LCG vào ngày 24/11/2020 và bán 1.196.560 cổ phiếu LCG vào ngày 03/12/2020 dẫn đến thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của LCG (giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 7% và xuống ngưỡng 6%). Đến ngày 25/12/2020, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo của Công ty).

+ Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn (Ngày 04/12/2020, NS ADVISORY INC PTE.LTD tiếp tục bán 2.240.000 cổ phiếu LCG dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch giảm xuống dưới 5% số lượng cổ phiếu lưu hành của LCG và không còn là cổ đông lớn của LCG. Đến ngày 25/12/2020, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo của Công ty).

- Ông Nguyễn Quang Huy (địa chỉ: phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ):

Phạt tiền 17.500.000 đồng (Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ông Nguyễn Quang Huy (ông Huy) – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần CMC (mã chứng khoán: CVT) đã thực hiện bán 58.707 cổ phiếu CVT vào ngày 11/12/2020 nhưng đến ngày 22/12/2020, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Huy).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN