Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
14/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì (Mã Chứng khoán: MHP – Upcom).
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (được phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 187/GCN-UBCK ngày 15/09/2020) theo Báo cáo số 288/2021/CV-CII ngày 28/05/2021của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 60A/ĐK-CTN ngày 25/5/2021 của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình
04/06/2021
Ngày 1/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty). Công ty đã thực hiện chào bán theo phương án chào bán nêu tại hồ sơ đăng ký với UBCKNN và các quy định của pháp luật có liên quan.
26/05/2021
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán KS
26/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam).