Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
23/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 06/2021/BC-ADG ngày 25/6/2021 của Công ty cổ phần Clever Group (Mã cổ phiếu: ADG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
23/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phat shành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung tại báo cáo phat shành số 275/CV-PTN ngày 21/06/2021 của CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
22/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 67-21/BC-ĐT ngày 09/07/2021 của CTCP Chế biến gỗ Đức Thành
15/07/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 142/2021/BC-TCD ngày 09/07/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
09/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành số 125/DVTHDK-KTNB ngày 28/5/2021 của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Mã cổ phiếu: PET– niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
08/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành số 285/EVS-TVTCDN ngày 23/06/2021 của CTCP Chứng khoán Everest.