Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng để tăng vốn

Tên thủ tục “Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng để tăng vốn”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng để tăng vốn đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

            Bước 4: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

- Thành phần hồ sơ:

1) Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ/ cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng - Mẫu số 100 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

2) Dự thảo Điều lệ quỹ theo Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC;

3) Bản cáo bạch theo Mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC;

4) Bản cáo bạch tóm tắt theo Mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC;

5) Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư quỹ thông qua việc chào bán quyền mua chứng chỉ quỹ để tăng vốn, thông qua phương án chào bán chứng chỉ quỹ và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

6) Biên bản họp và nghị quyết của ban đại diện quỹ thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, thời điểm phát hành, mức giá phát hành cụ thể, tiêu chí xác định và đối tượng chào bán trong trường hợp không phân phối hết số quyền mua chứng chỉ quỹ dự kiến phát hành;

7) Báo cáo tài chính năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng, hoặc Công văn từ chối, nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: Có.

Theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán:

+ 20 triệu đồng/Giấy chứng nhận trong trường hợp tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ đồng;

+ 30 triệu đồng/Giấy chứng nhận trong trường hợp tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ đồng;

+ 50 triệu đồng/Giấy chứng nhận trong trường hợp tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán từ 250 tỷ đồng trở lên.

Theo quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19:

+ 10 triệu đồng/Giấy chứng nhận trong trường hợp tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ đồng;

+ 15 triệu đồng/Giấy chứng nhận trong trường hợp tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ đồng;

+ 25 triệu đồng/Giấy chứng nhận trong trường hợp tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán từ 250 tỷ đồng trở lên.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Phương án chào bán chứng chỉ quỹ, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng ra công chúng - Mẫu số 99 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

+ Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ/ cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng - Mẫu số 100 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Dự thảo Điều lệ quỹ - Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;

+ Bản cáo bạch theo - Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;

+ Bản cáo bạch tóm tắt - Mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1) Chứng chỉ quỹ đóng chỉ được phát hành cho nhà đầu tư hiện hữu của quỹ thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ đóng được chuyển nhượng. Trường hợp nhà đầu tư hiện hữu không mua hết quyền mua thì được phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài. Việc tăng vốn của quỹ đóng phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán có quy định việc tăng vốn của quỹ;

b) Lợi nhuận của quỹ trong năm liền trước năm đề nghị tăng vốn phải là số dương;

c) Phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng phải được Đại hội nhà đầu tư thông qua;

d) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có tối thiểu 02 người điều hành quỹ có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ; không bị đặt vào tình trạng cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoặc không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 02 năm, tính đến thời điểm đề nghị tăng vốn mà chưa thực hiện đầy đủ các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2) Chứng chỉ quỹ đóng chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

2) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

3) Thông tư số 98/2020/TT-BTC;

4) Thông tư số 272/2016/TT-BTC;

5) Thông tư số 112/2020/TT-BTC.

07/01/2021
07/01/2021
578467_TTHC 82 va phu luc dinh kem.docx

Các thủ tục khác: