Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng

Tên thủ tục “Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý phân phối đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ UBCKNN ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ cho tổ chức đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1) Công văn đề nghị chấm dứt hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ, nêu rõ lý do;

2) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ;

3) Báo cáo về việc chấm dứt toàn bộ hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối của đại lý phân phối;

4) Biên bản tất toán hợp đồng mở tài khoản chứng chỉ quỹ với khách hàng của đại lý phân phối, hoặc Biên bản bàn giao quyền và nghĩa vụ của các khách hàng cho đại lý phân phối thay thế (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý phân phối.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ; hoặc công văn từ chối, nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

2) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

07/01/2021
07/01/2021
578458_TTHC 73 va phu luc dinh kem.docx

Các thủ tục khác: