Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Tên thủ tục “Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị điều chỉnh tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ quy định tại Điều 193, Điều 197, Điều 203 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến bằng văn bản gửi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán về các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoàn thiện cơ sở vật chất và có thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiểm tra cơ sở vật chất tại địa điểm trụ sở chính công ty chứng khoán.

Bước 5: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra cơ sở vật chất theo quy định, UBCKNN điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; trường hợp từ chối, có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Giấy đề nghị theo Mẫu số 69 ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 07 (bẩy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính , UBCKNN ra quyết định điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; trường hợp từ chối, có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam.

-​ Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán,Quyết định điều chỉnh Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện; hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí:

+ Theo quy định tại Thông tư 272/2016/TT-BTC, lệ phí là 02 triệu đồng/lần cấp.

+ Theo quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, lệ phí là 01 triệu đồng/lần cấp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện - Mẫu số 69 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

2) Luật Doanh nghiệp;

3) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

4) Thông tư 272/2016/TT-BTC;

5) Thông tư 112/2020/TT-BTC.

07/01/2021
07/01/2021
578370_TTHC 53 va phu luc dinh kem.docx

Các thủ tục khác: