Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Gia hạn hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Tên thủ tục “Gia hạn hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tối thiểu 30 ngày trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hết hiệu lực,công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ gia hạn hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN yêu cầu Công ty bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày UBCKNN tiếp nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, tổ chức, cá nhân phải hoàn thiện hồ sơ, tài liệu báo cáo theo yêu cầu.

Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; trường hợp từ chối, có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Giấy đề nghị (Mẫu số 69).

+ Quyết định của cấp có thẩm quyền theo Điều lệ thông qua việc gia hạn hoạt động văn phòng đại diện.

Trường hợp có sự thay đổi liên quan đến các nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, tài liệu bao gồm:

+ Giấy đề nghị theo Mẫu số 64 ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP

+ Quyết định của cấp có thẩm quyền theo điều lệ về nội dung thay đổi

+ Danh sách nhân sự kèm theo bản thông tin cá nhân theo (Mẫu số 66)

+ Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng trụ sở.

+ Điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài nơi tổ chức kinh doanh chứng khoán có trụ sở chính (nếu có).

+ Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài hoặc các văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cấp.

+ Báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được kiểm toán. Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài là công ty mẹ phải bổ sung báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.

+ Danh sách các quỹ đầu tư, danh mục đầu tư tại Việt Nam có xác nhận của Ngân hàng lưu ký; Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch của các quỹ đầu tư tại Việt Nam đối với trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 07 (bẩy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn hoạt động văn phòng đại diện, UBCKNN ra quyết định điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; trường hợp từ chối, có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thời gian hoàn thiện hồ sơ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam.

-​ Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí:

+ Theo quy định tại Thông tư 272/2016/TT-BTC, lệ phí là 02 triệu đồng/lần cấp.

+ Theo quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, lệ phí là 01 triệu đồng/lần cấp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện - Mẫu số 69 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

+ Danh sách nhân sự - Mẫu số 66 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

+ Bản thông tin cá nhân - Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ nước ngoài được lập văn phòng đại diện tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

o​ Được cấp phép và đang hoạt động hợp pháp tại nước nguyên xứ

o​ Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và UBCKNN đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài đang quản lý các quỹ đang đầu tư tại Việt Nam; thời hạn hoạt động còn lại (nếu có) tối thiểu là 01 năm.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

2) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

3) Thông tư 272/2016/TT-BTC;

4) Thông tư 112/2020/TT-BTC.


07/01/2021
07/01/2021
578441_Phu luc TTHC so 52.rar

Các thủ tục khác: