Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Tên thủ tục “Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thà nh lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Trường hợp thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị.

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.

+ Điều lệ sửa đổi.

+ Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc).

+ Bản thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm - Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

+ Phiếu lý lịch tư pháp của người được bổ nhiệm.

Trường hợp thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật mà không thay đổi chức danh, hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị.

+ Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc).

+ Bản thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm - Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP

+ Phiếu lý lịch tư pháp của người được bổ nhiệm.

Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật, hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị.

+ Bản thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm - Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 07 (bẩy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN ra quyết định điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; trường hợp từ chối, có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí:

+ Theo quy định tại Thông tư 272/2016/TT-BTC, lệ phí là 02 triệu đồng/lần cấp.

+ Theo quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, lệ phí là 01 triệu đồng/lần cấp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện - Mẫu số 69 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

+ Bản thông tin cá nhân - Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

2) Luật Doanh nghiệp;

3) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

4) Thông tư 272/2016/TT-BTC;

5) Thông tư 112/2020/TT-BTC

07/01/2021
07/01/2021
578438_Mau so 67.docx
578439_Mau so 69 .docx

Các thủ tục khác: