Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

Tên thủ tục “Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động chứng khoán; đồng thời ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (nếu có) trong trường hợp cong ty chứng khoán rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán; trường hợp từ chối, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày chính thức hoạt động, văn phòng đại diện gửi UBCKNN thông báo hoạt động theo mẫu 71 ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Giấy đề nghị.

+ Quyết định của cấp có thẩm quyền phù hợp với Điều lệ công ty về việc thành lập VPĐD tại Việt Nam; bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện

+ Danh sách nhân sự dự kiến, bản thông tin cá nhân kèm theo lý lịch tư pháp của Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ.

+ Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng trụ sở; Thuyết minh cơ sở vật chất.

+ Điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài nơi tổ chức kinh doanh chứng khoán có trụ sở chính chấp thuận về việc thành lập VPĐD tại Việt Nam (nếu có).

+ Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài hoặc các văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cấp.

+ Báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước được kiểm toán. Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài là công ty mẹ phải bổ sung báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.

+ Trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam phải bổ sung: danh sách các quỹ đầu tư, danh mục đầu tư tại Việt Nam có xác nhận của Ngân hàng lưu ký; Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch của các quỹ đầu tư tại Việt Nam.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lỹ quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty chứng khoán, công ty quản lỹ quỹ nước ngoài tại Việt Nam; hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đăng ký và thành lập hoạt động kinh doanh chứng khoán - Mẫu số 64 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

+ Danh sách nhân sự - Mẫu số 66 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

+ Bản thông tin cá nhân - Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

+ Lý lịch tư pháp của của Trưởng văn phòng đại diện được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Phiếu lý lịch tư pháp của Trưởng văn phòng đại diện được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ hơ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

2) Luật Doanh nghiệp;

3) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

07/01/2021
07/01/2021
578433_Phu luc TTHC so 47.rar

Các thủ tục khác: