Skip to content
ssc.gov.vn
Luật chứng khoán
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
18/12/2013Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phê duyệt và ký xác thực Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH Luật Chứng khoán ngày 18/12/2013. Văn bản nêu trên được hợp nhất từ 02 văn bản quy phạm pháp luật.
24/11/2010Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
29/06/2006Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006)