Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
18/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo ngày 03/9/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt về việc giảm Kiểm toán viên Ngô Minh Lập (Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3567-2017-037-1)
17/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
17/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.
15/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 184/VN1A-HN-CV ngày 07/9/2020 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Công ty) về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề
09/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 08/2020/TB-AASCN ngày 31/8/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề. Theo đó, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thông báo giảm Kiểm toán viên Mai Văn Công
04/09/2020
Ngày 26/08/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn ngày 24/08/2020 và Quyết định số R2005-422/QĐ ngày 28/5/2020 của Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (E&Y) thông báo giảm kiểm toán viên Nguyễn Hà Lê