Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
12/12/2019
Ngày 6/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 275/CV-AAC ngày 4/12/2019 về việc thông báo kiểm toán viên đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. UBCKN chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC giảm kiểm toán viên Huỳnh Thu Trang, chứng chỉ kiểm toán số 2298/KTV cấp ngày 30/12/2011, Giấy chứng nhận ĐKHNKT số 2298-2018-010-1 trong danh sách kiểm tóan viên được thực hiện kiểm toán đối với các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 kề từ ngày 4/12/2019.
09/12/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển vận tải Vĩnh Phú kể từ ngày 23/10/2019
03/12/2019
Ngày 2/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội
03/12/2019
Ngày 02/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (Công ty)
29/11/2019
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
28/11/2019
Ngày 25/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 7064/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Masan MEATLife.