Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
21/09/2018
Ngày 18/09/2018, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 245/CV-AAC ngày 01/09/2018 thông báo giảm kiểm toán viên trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
20/09/2018
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không (Công ty) kể từ ngày 29/12/2017
20/09/2018
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Công trình Công cộng Hội An kể từ ngày 10/6/2018
20/09/2018
Ngày 20/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn số 6427/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Vàng Lao Cai
20/09/2018
Ngày 19/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 6322/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.
19/09/2018
Chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tăng kiểm toán viên Huỳnh Minh Hưng (giấy chứng nhanaj đăng ký hành nghề kiểm toán số 3402-2017-071-1)