Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
22/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo số 05/2020/TB-AVA ngày 01/10/2020 về việc giảm danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
20/10/2020
Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lọi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên Nguyễn Thị Ngọc Châm
20/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được bổ sung 02 kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toans viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Công ty kể từ ngày 19/10/2020
19/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Du lịch và Thương mại DIC
19/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Công ty/AASCN) được bổ sung 01 kiểm toán viên Nguyễn Hoàng Hồ Nam (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4308-2018-152-1, cấp ngày 04/10/2018)
19/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nưóc (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam được bổ sung 02 kiểm toán viên (KTV) gồm: Nguyễn Minh Hiếu (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4457-2018-034-1, cấp ngày 12/09/2018), KTV Bùi Văn Quang (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4403-2018-034-1, cấp ngày 12/09/2018)