Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
19/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 18/2022/BC-TSC ngày 12/5/2022 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (Mã cổ phiếu: TSC – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
19/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của CTCP Dược liệu Việt Nam theo Báo cáo kết quả 1205/2022/BC-DLVN ngày 12/5/2022
13/05/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 817/2022/BCPH-RAL ngày 21/3/2022 của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã cổ phiếu: RAL, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
20/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 30/2022/TB/MSH ngày 10/05/2022 của Công ty cổ phần May Sông Hồng (Mã cổ phiếu: MSH – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
20/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) anhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 240/PVD-TCKT ngày 06/05/2022 của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
20/05/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 334/2022/Bc-Licogi13 ngày 06/05/2022 của CTCP Licogi13 (Công ty/HNX/Mã CK: LIG).
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
12/05/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại báo cáo phát hành số 02/CV-HĐQT ngày 21/04/2022 của CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã cổ phiếu: SAV, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM).
12/05/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 02/2022/BC-PTC/DXS ngày 06/4/2022 của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
27/04/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiéu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 035804.22 ngày 19/04/2022 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã cổ phiếu: VIB, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM).
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
17/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo số 121/2022/CV-NS.VCSC ngày 18/04/2022 của CTCP Chứng khoán Bản Việt
17/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp cao)
17/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đối tượng là cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2021) theo Báo cáo số 148/FPT-FAF ngày 11/05/2022 của Công ty cổ phần FPT
Phát hành riêng lẻ
20/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (được phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 187/GCN-UBCK ngày 15/09/2020) theo Báo cáo số 236/2022/CV-CII ngày 11/05/2022 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
20/05/2022
Ngày 17/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1705/2022/BC-MBG ngày 17/5/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn MBG
17/05/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả số 47/GIL ngày 09/05/2022 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Giao dịch cổ phiếu quỹ
06/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 02/2022/BC-HĐQT/CIAS ngày 15/3/2022 và tài liệu bổ sung đến ngày 25/4/2022 của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
14/04/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 190/2022/BC-CII ngày 6/4/2022 của CTCK Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (mã cổ phiếu: CII – niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện bán 9.000.000 cổ phiếu quỹ.
30/03/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 02.2022/BC-ONE ngày 19/03/2022 của CTCP Truyền thông số 1
Chào mua công khai
21/04/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai số 10/2022/BC-ASGL ngày 12/4/2022 của CTCP Logistics ASG (Công ty) đối với cổ phiếu CTCP Vinafco
21/04/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai số 2022-004-INBV ngày 12/04/2022 của Indorama Netherlands B.V. (Công ty) đối với cổ phiếu CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa
20/04/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán ASC.