Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
16/08/2019
Ngày 15 tháng 08 năm 2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBCK về việc đình chỉ nghiệp vụ tự doanh chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya
16/08/2019
Ngày 14/08/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 60/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
16/08/2019
Ngày 14/08/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 59/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
16/08/2019
Ngày 16/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt đồng số 46/GPĐC-UBCK cho Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực
15/08/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền – chứng khoán cơ sở MBB kỳ hạn 06 tháng của CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Công ty) theo báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty
13/08/2019
Ngày 13/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 57/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam