Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
13/12/2019
Ngày 13/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 134/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
13/12/2019
gày 12/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 131/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
13/12/2019
Ngày 12/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 130/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
13/12/2019
Ngày 12/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 132/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
13/12/2019
Ngày 12/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 133/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
02/12/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền “Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.01” - chứng khoán cơ sở STB, ngày đáo hạn 9/1/2020 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty)