Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
22/10/2020
Ngày 21/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm số 243/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
22/10/2020
Ngày 21/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm số 242/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
21/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-08 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty).
21/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền MBB/5M/SSI/C/EU/Cash-08 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty).
21/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền MBB/8M/SSI/C/EU/Cash-08 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty).
21/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền STB/8M/SSI/C/EU/Cash-08 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty).