Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
19/04/2021
Ngày 16/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBCK thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số 06/UBCK-GĐKVPĐDQLQ ngày 11/6/2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Vietnam Asset Management Ltd.
09/04/2021
Ngày 08/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 35/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
09/04/2021
Ngày 9/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 46/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
09/04/2021
Ngày 09/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 43/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
09/04/2021
Ngày 09/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 44/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
09/04/2021
Ngày 9/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 45/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam