Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
16/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty)
16/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền VJC/5M/SSI/C/EU/Cash-07 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty)
16/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-07 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty)
16/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền PNJ/5M/SSI/C/EU/Cash-07 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty)
16/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền MWG/5M/SSI/C/EU/Cash-07 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty)
15/09/2020
Ngày 14/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 60/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 127/GP-UBCK ngày 14 tháng 6 năm 2019 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam