Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
03/02/2021
Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 121/TT-BTC - Quy định hoạt động của công ty chứng khoán. Theo đó, tại Điều 9 Thông tư này có quy định liên quan đến kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, Điều 9 của Thông tư không quy định cụ thể về hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) đối với công ty chứng khoán thuộc loại hình công ty TNHH. Vì vậy, tôi có câu hỏi gửi đến Quý cơ quan như sau: "Công ty chứng khoán thuộc loại hình TNHH có bắt buộc phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ hay không?”
28/01/2021
Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Thông tư số 116/2020/TT-BTC) thay thế Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
Giới thiệu về Thông tư 117/2020/TT-BTC
21/01/2021
Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2020/TT-BTCNĐ-CP quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
21/01/2021
Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Nghị định bao gồm 04 Chương, 55 Điều, quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK). Nghị định được ban hành nhằm đảm bảo thực thi Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
06/01/2021
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (trừ Khoản 3 Điều 75 và Khoản 2 Điều 76 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 là có hiệu lực từ ngày 01/09/2020).
06/01/2021
Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (gọi là Luật năm 2020). Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung 68 điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015)
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Chủ đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: