Skip to content
ssc.gov.vn
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2019/TT-BTC ngày 11/4/2019 hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ
Ngày 11/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với CT QLQ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và NĐTNN trên TTCK VN
Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC ngày 15/03/2019 sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC ngày 15/03/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
Chủ tịch UBCKNN tiếp xã giao Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Quản lý Rủi ro của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)
Ngày 13/03/2019, Chủ tịch UBCKNN có buổi tiếp xã giao bà Ingrid van Wees – Phó Chủ tịch Phụ trách Tài chính và Quản lý rủi ro của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Tham gia buổi làm việc còn có ông Adnan Ally Agha, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro của ADB và ông Eric Sidgwick, Giám Đốc Quốc Gia của ADB tại Việt Nam.
Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Ngày 28/2/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyếtt định số 242/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.