Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
Ngày 07/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.
Lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán.
UBCKNN lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của BTC quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nghiên cứu xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán (Thông tư số 87/2017/TT-BTC). Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành, UBCKNN lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về nội dung của Thông tư thay thế Thông tư số 87/2017/TT-BTC (Chi tiết dự thảo theo file dính kèm).
Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025: Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Năng động, Sáng tạo & Phát triển bền vững
Ngày 30/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức tại trụ sở cơ quan UBCKNN. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBCKNN nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Thân- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; đại diện Đảng ủy, lãnh đạo: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước TW, Học viện Tài chính, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán...
Văn bản mới