Skip to content
ssc.gov.vn
Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN hướng tới Bền vững và Kết nối
Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn các Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 35 được tổ chức trực tuyến ngày 18/10/2021 để thảo luận về các tiến triển trong nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển thị trường vốn khu vực kết nối và phát t