Skip to content
ssc.gov.vn
UBCKNN lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ
Để bổ sung và hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đề nghị các thành viên thị trường đóng góp ý kiến bằng văn bản
 Các Cơ quan Quản lý Thị trường Vốn ASEAN Thông Qua Khung khổ Di Chuyển Người Hành Nghề, Tiêu Chuẩn Trái Phiếu Xã hội và Trái Phiếu Bền Vững
Diễn đàn các Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) đã họp tại Singapore và thông qua hai sáng kiến quan trọng nhằm thúc đẩy thị trường vốn ASEAN liên kết và bền vững . Các sáng kiến này hỗ trợ các biện pháp đã được ACMF đưa ra bao gồm quỹ đầu tư tập thể (CIS), quản trị công ty, tiêu chuẩn công bố thông tin và xây dựng năng lực. ACMF đưa ra một khung khổ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển xuyên biên giới của chuyên viên tư vấn đầu tư, cho phép nhà đầu tư ASEAN tiếp cận tốt hơn các dịch vụ chuyên nghiệp. Giai đoạn đầu của Khung khổ Di chuyển Người hành nghề ACMF đưa ra ACMF Pass, cho phép những người hành nghề đã được cấp phép được cung cấp dịch vụ tư vấn tại các quốc gia ASEAN tham gia khung khổ, cùng với việc đăng ký nhanh và không bổ sung thêm yêu cầu về cấp phép
Đăng tải và lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và thực hiện quy định tại Điều 57 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) và dự thảo Tờ trình Chính phủ của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.
Hội nghị hoạt động pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán
Pháp điển hệ thống QPPL là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng Bộ pháp điển. Đây là nhiệm vụ mới của UBCKNN và có liên quan mật thiết với các hoạt động xây dựng pháp luật, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Để công tác được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng pháp điển, nhất là phục vụ cho công tác pháp điển hóa hệ thống QPPL trong lĩnh vực chứng khoán (dự kiến theo tiến độ của LCK sửa đổi), việc tuyên truyền, hướng dẫn là cần thiết.
Góp ý dự thảo Quyết định quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống CNTT trong hoạt động giao dịch điện tử trên TTCK
Thực hiện Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn, ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến các thành viên thị trường về Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.