Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
02/04/2019
Ngày 15/03/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán (Thông tư 13) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Thông tư 180). Thông tư này hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yếttrên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1/5/2019.
14/11/2018
Ngày 19/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 134/2017/TT-BTC thay thế Thông tư 87 về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư 134 bao gồm nhiều nội dung mới, có kế thừa và bổ sung, thay thế quy định Thông tư 87. Sau đây là một số câu hỏi liên quan tới nội dung của Thông tư 134/TT-BTC/2017
14/11/2018
Ngày 19/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 134/2017/TT-BTC thay thế Thông tư 87 về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư 134 bao gồm nhiều nội dung mới, có kế thừa và bổ sung, thay thế quy định Thông tư 87. Sau đây là một số câu hỏi liên quan Phiếu lệnh điện tử của Thông tư 134/TT-BTC/2017
14/11/2018
Ngày 19/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 134/2017/TT-BTC thay thế Thông tư 87 về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư 134 bao gồm nhiều nội dung mới, có kế thừa và bổ sung, thay thế quy định Thông tư 87. Sau đây là một số câu hỏi liên quan đến thiết bị đặt lệnh và địa chỉ vật lý của thiết bị đặt lệnh của Thông tư 134/TT-BTC/2017
13/11/2018
Ngày 19/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 134/2017/TT-BTC thay thế Thông tư 87 về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư 134 bao gồm nhiều nội dung mới, có kế thừa và bổ sung, thay thế quy định Thông tư 87. Sau đây là một số câu hỏi liên quan đến xác thực lệnh đặt và giải pháp sử dụng chữ ký số trong GDTT (Thông tư 134/2017/TT-BTC)
26/10/2018
Ngày 22/11/2016, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Trước khi trình Quốc hội về việc ban hành Luật này, cơ quan soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, tổng kết, đánh giá thi hành Luật đầu tư và pháp luật có liên quan.
20/12/2017
Hỏi đáp : Về Thông tư 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
08/12/2017
Ngày 06 tháng 06 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nghị định gồm tám chương, 38 điều quy định về cổ đông và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích, công bố thông tin, giám sát và xử lý vi phạm. Sau đây là một số câu hỏi liên quan tới nội dung của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
30/11/2017
Nhằm hoàn chỉnh các quy định quản lý làm căn cứ cho hoạt động giám sát tuân thủ; Đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán ngày 25/10/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK có hiệu lực từ ngày 08/12/2017 (Thông tư 115) thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25/01/2013 giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK (Thông tư 13).
30/11/2017
Ngày 25/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK, TTLKCK. Thông tư thay thế Thông tư 193/2013/TT-BTC ngày 16/12/2013. Thông tư 116 đã bổ sung các quy định về quyền hạn, trách nhiệm giám sát của UBCKNN, nghĩa vụ của SGDCK và TTLKCK và nội dung báo cáo của các SGDCK, TTLKCK cho phù hợp với quy định pháp luật mới đã được ban hành từ thời điểm Thông tư 193 có hiệu lực đến nay; điều chỉnh lại tiêu đề các điều khoản; bổ sung các quy định nhằm đảm bảo công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK và TTLKCK được bao quát, đầy đủ, kịp thời ngăn ngừa vi phạm pháp luật về chứng khoán và TTCK.
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: