Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
03/06/2020
Về cơ bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản được thực hiện theo các quy định soạn thảo văn bản hành chính tại Nghị định 110/2004/NĐ-CP; Nghị định 09/2010/NĐ-CP; Quyết định 28/2018/QĐ-TTg và quy định tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện. Về chữ ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản điện tử được thực hiện cơ bản như thông tư 01/2019/TT-BNV
01/06/2020
Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày ngày 08/02/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP nhằm tạo hành lang pháp lý và hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với công tác văn thư nói chung và văn thư điện tử nói riêng trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam và hội nhập quốc tế.
03/10/2019
Ngày 15/03/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 30 (Thông tư số 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương), thay thế cho các Thông tư 234 (Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương)
13/06/2019
Hỏi/đáp về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm
10/06/2019
Hỏi/Đáp về Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (giờ giao dịch và giới hạn vị thế)
07/06/2019
Một số câu hỏi về Hợp đồng tương lai trái phiếu chính Phủ
05/06/2019
Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 (số 36/2018/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực 01/7/2019, thay thế cho Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2012. Luật PCTN 2018 gồm 10 Chương với 96 điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 (Luật PCTN 2005 gồm 08 chương và 92 điều).
03/06/2019
Ngày 20-11-2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) thay thế Luật PCTN số 55/2005/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13). Luật PCTN năm 2018 gồm 10 Chương, 96 Điều sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2019
14/05/2019
Ngày 11/4/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 03/06/2019. Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định chi tiết về phương thức dựng sổ áp dụng tại Việt Nam. Về cơ sở pháp lý, Thông tư hướng dẫn phương thức dựng sổ căn cứ quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
02/04/2019
Ngày 15/03/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán (Thông tư 13) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Thông tư 180). Thông tư này hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yếttrên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1/5/2019.
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: