Skip to content
ssc.gov.vn

Tìm kiếm
Danh sách thủ tục
STT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
1Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam20/09/201620/09/2016
2Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài20/09/201620/09/2016
3Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam20/09/201620/09/2016
4Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài/Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài do thay đổi liên quan đến việc nhận diện công ty mẹ20/09/201620/09/2016
5Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài/ Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài do thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở20/09/201620/09/2016
6Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài/ Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài do thay đổi Trưởng đại diện, Giám đốc chi nhánh20/09/201620/09/2016
7Đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài20/09/201620/09/2016
8Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài20/09/201620/09/2016
9Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài20/09/201620/09/2016