Skip to content
ssc.gov.vn

Tìm kiếm
Danh sách thủ tục
STT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
1Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn25/05/201825/05/2018
2Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể20/09/201620/09/2016
3Đề nghị chấp thuận giải thể công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể20/09/201620/09/2016
4Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty chứng khoán20/09/201620/09/2016
5Đề nghị chấp thuận lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài của công ty chứng khoán20/09/201620/09/2016
6Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh20/09/201620/09/2016
7Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh20/09/201620/09/2016
8Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do thay đổi Giám đốc20/09/201620/09/2016
9Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện20/09/201620/09/2016
10Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện20/09/201620/09/2016
11Đề nghị chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán20/09/201620/09/2016
12Đề nghị chấp thuận đóng cửa phòng giao dịch công ty chứng khoán20/09/201620/09/2016
13Đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán20/09/201620/09/2016
14Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán28/05/201828/05/2018
15Đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán28/05/201828/05/2018
16Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán28/05/201828/05/2018
17Đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động của công ty chứng khoán20/09/201620/09/2016
18Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán20/09/201620/09/2016
19Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán28/05/201828/05/2018
20Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán20/09/201620/09/2016
21Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán do thay đổi vốn điều lệ28/05/201828/05/2018
22Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi người đại diện theo pháp luật28/05/201828/05/2018
23Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện hợp nhất, sáp nhập28/05/201828/05/2018
24Đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán20/09/201620/09/2016
25Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi28/05/201828/05/2018