Skip to content
ssc.gov.vn

Tìm kiếm
Danh sách thủ tục
STT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
1Đề nghị xác nhận báo cáo cung cấp dịch vụ giám sát quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán20/09/201620/09/2016
2Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán/ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/ Thông báo xác nhận thành lập quỹ do thay đổi ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký28/05/201828/05/2018
3Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ28/05/201828/05/2018
4Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do nhận sáp nhập28/05/201828/05/2018
5Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do hợp nhất28/05/201828/05/2018
6Đề nghị chấp thuận mở thủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ20/09/201620/09/2016
7Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do tăng, giảm vốn điều lệ28/05/201828/05/2018
8Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ28/05/201828/05/2018
9Đăng ký phát hành thêm cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng28/05/201828/05/2018
10Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do gia hạn thời gian hoạt động28/05/201828/05/2018
11Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng28/05/201828/05/2018
12Đề nghị chấp thuận mở thủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán20/09/201620/09/2016
13Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do sáp nhập28/05/201828/05/2018
14Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất28/05/201828/05/2018
15Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do tăng, giảm vốn điều lệ28/05/201828/05/2018
16Đề nghị chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán đại chúng20/09/201620/09/2016
17Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng28/05/201828/05/2018
18Đăng ký chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng28/05/201828/05/2018
19Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản28/05/201828/05/2018
20Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản28/05/201828/05/2018
21Đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản28/05/201828/05/2018
22Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản ra công chúng28/05/201828/05/2018
23Thông báo giải thể quỹ hoán đổi danh mục20/09/201620/09/2016
24Đăng ký thành lập quỹ hoán đổi danh mục28/05/201828/05/2018
25Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng28/05/201828/05/2018